Trang chủ | Khóa Huấn Luyện | 

Chiến lược trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc

Tại sao cần thêm một chương trình về lãnh đạo nữa?

Leader 1

Các khóa học về lãnh đạo

Thiếu một tư duy tổng thể, phương pháp luận hệ thống, mô hình cụ thể để triển khai.

Các tư duy, kỹ năng lãnh đạo được đào tạo rời rạc, xé lẻ, làm cho chúng không liên quan đến nhau, cũng làm cho người học dễ ngộ nhận khi học và áp dụng.

Thổi phồng, làm người học lạc lối về mức độ quan trọng của mỗi tư duy hay kỹ năng, làm cho người học lúng túng, bơi, ngợp thở vì các chương trình về phát triển lãnh đạo.

Thiếu yếu tố ánh xạ vào bản thân và đưa vào công việc thường xuyên. Người học sẽ học và áp dụng một cách chung chung.

Học để trở thành nhà lãnh đạo tròn vai, đủ tốt

Chiến lược trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc

Trang bị tư duy tổng thể, phương pháp luận hệ thống một nhà lãnh đạo xuất sắc cần có. Giúp học viên xây dựng được chiến lược để bản thân trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc trong chính doanh nghiệp của mình.

Đưa ra mô hình 5 trụ cột và 18 năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo một cách hệ thống. Các năng lực được tạo ra theo khối để nhà lãnh đạo học + áp dụng, tạo ra hiệu quả theo cấp số nhân.

Học viên có một bức tranh để nhận biết rõ ràng những việc phải làm với vai trò lãnh đạo, những năng lực phải học và rèn, mối liên hệ và tác động qua lại của chúng với nhau.

Ánh xạ, nhìn rõ vào bản thân, xây dựng được vùng thế mạnh để tập trung phát triển và nhận biết điểm yếu chết người để sửa chữa.

Chương trình nhằm thay đổi tư duy, năng lực để chuyển hóa từ một nhà lãnh đạo đủ tốt trở thành xuất sắc.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Target