VÀO PHÒNG ZOOM

9h - 11h 30 | Sáng thứ 4

WEBINAR #9

Chuyên gia huấn luyện và phát triển con người

VÀO PHÒNG ZOOM

Chuỗi WEBINAR ONLINE

9h - 11h 30 | Sáng thứ 4

TALKSHOW

TRUE SUCCESS TRAINING AND CONSULTING LIMITED COMPANY

Address: (A6 - 8-2), An Binh City, No. 232 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City

Hotline: 0912 604 466

Email: connect@truesuccess

Website: https://truesuccess.asia/

BẤM ĐỂ VÀO PHÒNG ZOOM

Nhập thông tin đã đăng ký để tham gia phòng Zoom

VÀO PHÒNG ZOOM

Nhập thông tin để tham gia phòng Zoom